İNŞAAT & MÜHENDİS | MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | PROJE VE PLANLAMA | HAKKINDA | İLETİŞİM
İnşaat Sözlüğü
İngilizce karşıtları ile inşaat sözlüğü

Addendum (Zeyilname) : Daha önce yayınlanmış sözleşme belgeleri üzerinde ekleme, düzeltme ve açıklama yapmak amacıyla, fiyat teklifi almadan önce çıkarılan ihale belgesi eki.

Additional Services (Ek Hizmetler ) : Proje Yöneticisi ile mal sahibi arasındaki anlaşmada belirtilen temel hizmetlere ek olarak sağlanan hizmetler.

Agency (Vekalet) : Bir tarafın, diğer taraf adına hareket etmesine yetki veren yasal ilişki.

Agency CM (Vekaleten Proje Yönetimi) : Yalnız mal sahibi ile Proje Yöneticisi arasında belirlenen ilişki çerçevesinde uygulanan bir inşaat yönetim sistemi (biçimi). Vekil olan Proje Yöneticisi, mal sahibi adına hareket eder.

Agreement (Anlaşma) : Proje Yöneticisi ve mal sahibi veya yüklenici ve mal sahibi arasındaki sözleşme hükümlerini içeren belge.

Apparent Low Bidder (Görünürdeki En Düşük Teklif Sahibi) : Teklif formu veya sözleşmede belirtilen işin ilgili kısmı için kabul edilebilir uygun ( en düşük) teklifi veren kişi.

Approved Bidders List (Katılma -Yeterlik- Belgesi Alanların Listesi) : Rekabete dayalı fiyat vermek hususunda ön yeterliliğe sahip olduğu belirlenen yüklenicilerin listesi.

Approved Changes (Onaylanan Değişiklikler) : Sözleşme belgelerinde, üzerinde anlaşmaya varılmış prosesten geçirilerek yapılan değişiklikler. Bkz. Change Order - Değişiklik Talimatı

As-Builts : İnşaat bitiminden sonra fiilen yapılmış olan işi gösteren çizimler (planlar). Bkz. Record Drawings - Arşiv Çizimleri

Beneficial Occupancy (Yararlanma) : İnşaatın bitişinden (kesin kabulden) önce, mal sahibi tarafından öngörülen amaçla kullanılması.

Bid (Teklif) : Sözleşmede tanımlanan işi belirli bir fiyatla yapma önerisi.

Bidding Documents (İhale Evrakı) : İhale amacıyla ve mal sahibi tarafından yüklenicileri bilgilendirmek amacıyla verilen ve çizim, şartname, sözleşme formu, genel ve özel şartnameler, teklif ve öneri formları ekleri ile diğer bilgileri içeren evrak.

Bond (Teminat Belgesi) : Geçici ve kesin teminat, yevmiye ve malzeme ödeme teminatlarını, birinci (ana) yüklenicinin ödememe veya müzayakası halinde ilgili (sigorta) kuruluşunun, belge üzerindeki miktarı mal sahibine ödeme güvencesi.

Budget Estimate (Bütçe-Maliyet-Tahmini) : Ön hazırlık bilgilerine dayanarak maliyetin yeterli bir doğrulukta tahmin edilmesidir. Bütçe tahminleri genellikle bir risk payını içerir.

Bulletin (Tebliğ-Bildiri) : Proje yöneticisi tarafından yayımlanan ve/veya bildirilen ve sözleşme belgelerinde yapılması düşünülen değişikliği açıklayan belge. Tebliğ, uygun bulunan bir değişikliğin dikkate alınması amacı ile yayımlanır.

Changed Conditions (Değişen Koşullar) : Sözleşmelerin dayandığı koşulları değiştiren fiziksel veya diğer koşullar.

Change Order (Değişiklik Talimatı) : Mal sahibi tarafından sözleşmeli tarafa yazılan ve işin cinsini (çapını), süre ve fiyatını belirleyerek iki taraf arasındaki sözleşmeye yapılan ekleme, kesinti, revizyonlardır.

CM Fee Plus Reimbursables (Proje Yöneticisi Ücret ve Giderleri) : Proje yöneticisine yaptığı hizmet karşılığında genellikle verilen götürü ücret ile birlikte üzerinde anlaşmaya varılan dolaylı ve dolaysız giderleri kapsayan ödeme biçimi.

CM Services (CM Hizmetleri) : Mal sahibi ve CM arasındaki sözleşmede malsahibi için belirlenmiş bulunan hizmetlerin tümünün veya bir kısmının temel ve ek hizmetler olarak CM tarafından sağlanması .

Construction Budget (İnşaat Bütçesi) : Genellikle planlama veya tasarım evresinde proje (inşaat) için öngörülen toplam (bazı hallerde hedef rakam)

Construction Cost (İnşaat Maliyeti) : Bkz. Cost of Construction

Construction Management (İnşaat İşletmeciliği-Yönetimi) : Bir inşaat programında inşaatın proje tasarımından gerçekleştirilmesine kadar olan evrelerinde süre, maliyet ve kalite denetimi amacıyla kullanılan profesyonel yönetim (işletmecilik) süreci.

Construction Management Plan (İnşaat İşletme-Yönetim Planı) : Proje yönetimi ve uygulamasının gerekçe ve prosedürlerini açıklamak amacıyla CM tarafından hazırlanan metin.

Construction Manager (İnşaat Yöneticisi-İşletmecisi) : İnşaat yönetim hizmeti verecek nitelikteki kişi veya örgüt.

Construction Schedule (İnşaat İş Programı) : Süre ve ilişkileri ile birlikte işlem dizilerini göstererek inşaat sürecine ortaya koyan grafik, tablo, metin veya başka açıklamalar.

Contract Administration (Sözleşme İdaresi) : Proje ve yönetim planının tümüyle hazırlanması, yazılması ve uygulanması.

Contractor (Yüklenici)

İnşaat vb. işlerin sözleşme ve şartnamelere uygun biçimde yapımı için sorumluluk alan ve bu amaçla işgücü, malzeme ve ekipman sağlayarak bunları yöneten (denetleyen) kişi veya kuruluş.

Contract Documents (Sözleşme Evrakı) : Yüklenici ile malsahibi arasındaki sözleşmeyi oluşturan dökümanlardır. Bunların içinde, malsahibi ve yüklenici arasındaki anlaşmayı içeren revize edilmiş (güncelleştirilmiş) teklif evrakını içerirler.

Cost Control (Maliyet Kontrolü) : Projenin tahmin edilen bütçe sınırları içinde tamamlanması için, maliyet yönetimi işlevleri çerçevesinde yürütülen işlerdir. Maliyeti verilen düzeyde tutmayı sağlayan süreçtir.

Cost Management (Maliyet Yönetimi) : Belirlenen bütçe sınırlarının içinde kalması amacıyla, bir yapım programının tüm veya kısmi maliyetlerinin yönetimi.

Cost Of Construction (Yapım Maliyeti) : Yüklenici(ler) ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan maliyetler, yardımcı yapım kalemleri ve dışsal konularla ilgili kalemler, ödenen işçilik, malzeme ve ekipman maliyetleri gibi proje yapımına ilişkin tüm harcamaları kapsar.

CPM- Critical Path Method (Kritik Yol Metodu) : Tüm geçerli bilgileri tek bir planda toplayan bir planlama ve programlama sistemi olup, bunda projenin tamamlanması için gereken işlemler arası ilişkiler ile birlikte işlem sıra ve süreleri gösterilir. Kritik yol, proje sonunun ağ diağramındaki en kısa süresini belirleyen -en uzun- işlem dizisidir.

Critical Date Schedule (Kritik İşlemler Programı) : Bkz. Ara-hedefler (milestone) programı.

Design Consultant (Tasarım Danışmanı) : Gerçekleştirilecek projenin tasarımını yaparak çizim ve şartnamelerini hazırlayan profesyonel kişi ya da kuruluşlardır. Bu profesyonel kişi mimar, mühendis veya profesyonel hizmetleri veren bir kuruluş olabilir.

Design Phase-Shematic (Tasarım Evresi-Şemaları) : Geleneksel olarak bu evre tasarım danışmanının ana görevinin ilk basamağıdır. Bu evrede tasarım danışmanı projenin gereklerini saptar, projenin ölçek vb. boyutlarını gösteren evrak ve çizimlerden oluşan şematik tasarım etütlerini yapar.

Design Phase-Preliminary (Tasarıma Hazırlık Evresi) : Bu evre, şematikten tasarımın tamamlanmasına kadar olan evreye geçişi belirler. Bu evrede hacimler geliştirilir ve boyutlar kesinleştirilir. Çerçeve şartnamesi teknik şartnameye dönüştürülür, kesitler ve gabariler belirlenir.

Design Phase – Final (Son Tasarım Evresi) : Bu tasarım sürecinde, çizim ve şartnameler inşaat için teklif alma amacıyla tamamlanırlar. Bu evreden önce tasarıma hazırlık evresi, sonra ise ihale (teklif alma ve sözleşme) evresi gelir. Bu evre, tasarım sürecinin teklif aşamasından önceki son bölümüdür.

Direct Costs (Dolaysız Maliyetler) : Bu maliyetler, projeyle doğrudan ilişkili olarak, onu destekleyen genel (dolaylı) giderler dışında, emek, malzeme, ekipman, alt sözleşmeler ve bunlara ilişkin tüm harcamaları kapsarlar.

Direct Labor Cost (Dolaysız İşçilik Maliyeti) : Dolaylı (destek) maliyetlerden farklı olarak, işin yerine getirilmesinde doğrudan çalışan işçinin maliyetidir.

Direct Material Costs (Dolaysız Malzeme Maliyeti) : Yapılan işe doğrudan katılan malzeme ve ekipman maliyetidir.

Drawings (Çizimler) : İşin gerçekleştirilmesi için, proje elemanlarının biçim ve boyutlarını yeterli ayrıntıda gösterirler.

Estimated Cost to Complete (Maliyet Projeksiyonu) : Bir projenin belirli bir noktasından sonuna kadar oluşacağı beklenen maliyettir. Bu maliyet, o güne kadar gerçekleşmiş olan ile planlanmış toplam maliyet arasındaki farktır.

Estimated Final Cost (Tahmini Toplam Maliyet) : Projenin veya proje elemanının tamamlandığında gerçekleşeceği tahmin edilen (beklenen) maliyetidir. Bu maliyet, belirli bir tarihe kadar gerçekleşmiş maliyet ile o tarihten işin bitimine kadar tahmin edilen maliyetin toplamıdır.

Fast Track (Hızlı Yörünge) : Burada tasarım işi, tasarım bitmeden inşaata başlanabilecek biçimde evrelere ayrılır. Böylece inşaat evresi ile tasarım evresi üst üste gelirler (kısmen örtüşürler) .

Field Order (Saha Talimatı) : Mal sahibi veya proje yöneticisi tarafından sözleşmede bulunmayan bir iş üzerinde yükleniciye açıklama ve/veya bunu gerçekleştirme talimatıdır. Saha talimatı genellikle küçük değişikliklerle ilgili olup sözleşme fiyat ve süresinde değişiklik yaratmayacak ama bir değişiklik talimatının dayanağı olabilecek niteliktedir.

Force Account (Emanet İş) : Sözleşme dışı yapılan bir iş olup işgücü, malzeme ve ekipman maliyetine belirli bir yüzde ile genel masraf ve kâr konarak ödenir.

General Conditions (Genel Şartname)

Tarafların hak, sorumluluk ve ilişkilerini düzenleyen sözleşme evrakı. Bu evrakta geçici inşaat, sigorta ve şantiye binası(field office) sağlamak gibi yükümlülükler de bulunur.Bu şartnamede ayrıca sözleşme idaresi açıklanır.

Guarantee (Teminat) : Sözleşmede belirtilen zamanda yapılacak iş veya ürünü miktar, kalite ve başarıyla gerçekleştireceği konusunda yüklenicinin verdiği yasal (yaptırımlı) güvence.

Guaranteed Maximum Price CM (Proje Yöneticisinin Taahhüt Ettiği En Yüksek Fiyat) : İşin yapılması için gereken tüm yükümlülük ve sözleşmeleri üstlenen proje yöneticisine maksimum maliyet tavanı koyan bir PY sözleşme biçimi.

Life Cycle Cost (Yapının Ömür Boyu Maliyeti) : Yapının ömür boyu maliyeti onun bugünkü değer açısından (bugünkü değere dönüştürülmüş) planlama, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve hatta yıkımı ile ilgili tüm maliyetlerini kapsar.

Long-Lead Items (Uzun Vadeli Sipariş Kalemleri) : Uzun teslim süresi (delivery time) nedeniyle vaktinde temin ve satınalma hususunda dikkate alınması gereken malzeme ve ekipman ile ilgili kalemler. Yüklenici tarafından yapılması öngörülen ve tüm sözleşme veya proje ile ilgili malzeme temininde gecikme konusu olanlar (kalemler).

Long- Lead Time (Geç Teslim Süresi) : Geç teslim süreli kalemlerin satın alınması ile teslimleri arasındaki zaman dilimi.

Lump-Sum Fee (Götürü Ücret) : Bu ücret belirli (sabit) bir miktar olup, ödenen tüm diğer dolaysız ve dolaylı maliyetler ile birlikte, genel giderler ve fiili kârı içerir.

Master Schedule (Master Program) : Bir projenin yönetici özeti düzeyinde ana unsurlarını gösteren program. Bu program bir ağ grafiği veya ara hedefler tablosu (milestone chart) biçiminde olabilir.

Milestone Schedule ( Ara Hedefler Programı ) : Projenin tamamlanmasına kadar olan yol üzerinde bulunan önemli olayları gösteren programdır. Bunlar arasında en önemli olanlar “Başlıca ara hedefler” olup genellikle bir grup işlemin tamamlanmasını kapsarlar. (Bir işlem grubunu gösterirler.) : Multiple Prime Contracts ( Birden Fazla Ana Yüklenici Sözleşmeleri ) : İşin özgün ve belirlenmiş kısımları için mal sahibinin (çeşitli) yükleniciler ile doğrudan yaptığı sözleşmeler.

Non Conforming Work ( Sözleşmeye Aykırı İşler ) : Sözleşme evrakı veya sözleşme koşullarına uygun olmayan işlerdir.

On Site Management ( Saha Yönetimi ) : Mal sahibi ve proje yöneticisi arasındaki sözleşme uyarınca , proje yöneticisinin inşaat süresince, şantiyedeki görev ve sorumlulukları bütünü.

Owner CM ( Mal Sahibi Proje Yöneticisi ) : Bu bir proje yönetim biçimi olup burada mal sahibi, (proje ekibi üyesi olarak) bağımsız bir proje yönetim kuruluşunu kullanmaz ve proje yönetim hizmetinin tamamını veya bir kısmını şirket içi personel ile karşılar.

Owner’s Representive ( Mal Sahibi Temsilcisi ) : Proje ekibine mal sahibinin temsilcisi olarak atanan kişi. ( Bu temsilcinin yetki alanı ve yetki sınırları proje yöneticisi ile mal sahibi arasındaki sözleşmede belirtilmelidir.) : Percentage of Construction Cost Fee ( Maliyetin Yüzdesi – Ücret ) : Hizmet verilen işin maliyetine dayalı olarak ücretinin veya hizmet maliyetinin belirlenmesi. Genellikle hizmet sözleşmesinin ayrıntısı tanımlanan ve toplam maliyete ilişkin (onun ile çarpılan) yüzde miktarı (oranı).

Phased Construction ( Evreli İnşaat ) : İnşaat ya da tasarım ile birlikte inşaat birimleridir. Bunda her evre veya eleman iş hacmi tanımlanmış; tasarım ve yapımı örtüşen birer (ayrı) proje biçiminde kabul edilir.

Post Construction Phase (Yapım Sonrası Evresi) : Geçici kabulü izleyen ve ardında teminat süresi ve ilk işletim aşamasını içeren zaman dilimindeki işlemler evresi. Bu evrede kusurlu işler düzeltilir, gerekirse yeniden yapılır.

Pre Design Phase (Tasarım Öncesi Evre) : Projeye başladıktan sonra ve, tasarım evresinden önce gelen inşaat planlama ve fizibilite hazırlama evresi.

Prime Contract (Ana Sözleşme) : Mal sahibi ile doğrudan yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme inşaatın bölümlenmesine bağlı olarak bir veya birden fazla sayıda olabilir.

Prime Contractor (Ana Yüklenici) : Mal sahibi ile sözleşme yapan yüklenici.

Professional Services (Profesyonel Hizmetler) : Mesleksel (ve teknik) bilgi ve kapasite gerektiren özgün bir çalışma alanında,gereken standarda sahip kişi veya örgüt tarafından sağlanan hizmetler. Profesyonel hizmetler tasarım danışmanları ( mimar ve/veya mühendis ) veya proje yöneticileri sağlarlar.

Progress Meeting (İş İzleme -İlerleme- Toplantısı) : Projenin her evresindeki gelişmeyi izlemek amacıyla yapılan toplantılardır. Bu toplantılar genellikle şantiyede, proje ekibinin saha personeliyle birlikte, periyodik biçimde yapılırlar.

Progress Payment ( Hakediş ) : Tamamlanmış iş kısımlarının Proje Yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine, bunlarla ilgili sözleşme tutarının, mal sahibi tarafından ödenmesi.

Project (Proje) : Sözleşme belgeleri ile tanımlanan işin tümü. Proje, başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte, düşünce aşamasından tasarım ve yapım işinin tamamlanmasına kadar tüm evreleri içerir. ( Bakınız “ İŞ ” ) : Project Budget ( Proje Bütçesi ) : Mal sahibinin projeyle ilgili tüm harcamalarını kapsamak üzere hesaplanan toplam hedef miktar. Bu miktar arazi, mevzuat, danışma giderlerini, faiz (finansman) ve projeyle ilgili diğer harcamaları kapsar.

Project Cost (Proje Maliyeti) : Tüm Projenin gerçek giderleri

Project Management (Proje Yönetimi) : Proje tasarım ve inşaatında tümleşik (entegral) sistem ve prosedürlerin bir meslek adamlar (profesyoneller) ekibince (Proje Ekibince) kullanımı.

Project Manual (Proje El Kitabı) : Proje istek (gerek) ve prosedürlerini açıklayan döküman.

Project Meeting (Proje Toplantısı) : Proje ekip üyelerinin (Mal Sahibi, Tasarım Danışmanı, Proje Yöneticisi ve Yükleniciler) katılımıyla, projenin tüm konularına yönelik olarak yapılan toplantı.

Project Procedures Manual (Proje Prosedürleri El Kitabı) : Proje ekibi sorumluluk ve yetkileri ile proje sistem ve prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması.

Project Team (Proje Ekibi) : Mal sahibi, Tasarım Danışmanı, Proje Yöneticisi ve diğer taraflardan veya vekillerinden oluşur.

Punch List (Eksikler Tutanağı (Listesi)) : İnşaatın sonuna doğru, sözleşme açısından şartnamelerde belirtilen miktar ve kaliteye uygun bulunmayan, tamamlanmamış veya yüklenici tarafından yapılması gereken iş kalemlerini gösteren tutanak (liste).

QA Quality Assurance (KG Kalite Güvencesi) : Malsahibinin projede istediği kalite düzeyini gerçekleştirmek için Tasarım Danışmanı ve Proje Yöneticisi tarafından yapılan düzenleme (program). KG, bu düzenlemenin bir parçası olarak kalite mühendisliği (teknik) ve kalite denetim hizmetlerini içerir.

QC-Quality Control (KD Kalite Denetimi) : Kalite denetim programında istenen düzeye ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü. KD işlemleri arasında teftiş ve testler vardır.

Record Drawings (Arşiv Çizimleri) : İnşaat tamamlandıktan sonra, fiilen yapılan işi gösteren çizimlerdir (planlardır).

Recovery Schedule (Telafi Programı) : Bu program master programa göre olan gecikmeyi kapatmak için gereken hareket ve özel çabaları gösterir. Burada, istenen ilgilinin faaliyetleri de gösterilebilir.

Resident Manager (İşverenTemsilcisi) : Yapım evresinde mal sahibinin şantiyedeki temsilcisidir.

Schedule of Values (Hakediş Programı) : Yüklenicinin hazırladığı ve her satırında iş tanımı ve maliyeti bulunan satırların sürekli toplamı ise sözleşme ana harcama giderleri, yevmiye ve malzeme girdilerini gösteren program(liste). Bu program genelde yüklenici veya yüklenicilerin hakedişlerinin (miktarlarının) belirlenmesinde kullanılır.

Scope Changes (İş Miktarındaki Değişiklikler) : Bunlar projede istenenleri (miktarları) artıran yada azaltan değişikliklerdir.

Short Term Construction Activity Plan (Kısa Dönem İşlemler Planı) : Şantiyede taşaronların kısa veya uzak olmayan vadeli plan ve programlarıdır. Haftalık aralıklarla hazırlanan bu planlar birbirlerine ara hedeflerle (milestones) bağlanırlar. Bunların eşgüdümünü genellikle Proje yöneticisinin şantiye personeli sağlar.

Special Consultants (Özel Danışmanlar) : Mimarlar, mühendisler, tasarımcılar ve özel konularda uzmanlık sahibi çeşitli danışman meslek adamları.

Specifications (Şartnameler) : İşin malzeme, ekipman, sistem, gereken işgücü vb. kaliteleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalarını kapsayan belge.

Start Up (İşletmeye Geçiş) : Mal sahibinin tesise yerleşmesinden önce, sistemin çalıştırılma ve mal sahibince atanan işletme ve bakım personelinin kontrolü ele alma evresi. Bu evreye tasarımcının ve proje yöneticisinin de katılması gerekir.

Subcontractor (Altyüklenici) : İşin yapılması hususunda ana yüklenici ile sözleşme yapan (alt) yüklenicidir.

Substantial Completion (Geçici Kabul) : Bir inşaatın mal sahibi tarafından - eksikler tutanağı olsa bile - kullanılabilir düzeye geldiğini, Tasarım Danışmanı ve/veya Proje Yöneticisinin belgelemesi (tarih).

Supplementary General Conditions (Genel Şartname Eki) : Teklif ve/veya sözleşme evrakının bir parçası olarak genel şartnameye yapılan ek ve/veya değişiklikler.

Technical Specifications (Teknik Şartnameler) : Sözleşme evrakının, proje çizimleri ve teknik açıdan malzeme, ekipman, sistem ve gerek duyulan işgücü ile ilgili yazılı açıklamaları içeren kısmı.

Testing (Deney) : Öngörülen teknik kriterlerin yerine getirilip getirilmediğini saptamak amacı ile bazı prosedürlerin uygulanması.

Trade Contractors (Uzman Yükleniciler) : Bir projenin bütünü içinde sadece belirli unsurları sağlayan ve/veya montaj yapan uzman yükleniciler.

Trade Off Study (Karşılaştırmalı -Mukayeseli- Keşif) : Bir tasarım bileşeninin başka bir alternatifle değiştirilmesi açısından yapılan karşılaştırmalı değer analizi. Bu analiz hem parasal, hem de fonksiyonel değerler (ölçütler) açısından yapılır.

Value Analysis (Değer Analizi) : Projeye ve iş programına uygun olarak, temel işlevleri en düşük maliyetle elde edebilmek amacıyla bir planı analiz ve değerlendirme yapmak, bir iş programını tasarlama doğrultusunda yapılan sistem veya mühendislik çalışması. Bu çalışma aynı zamanda değer mühendisliği ve/veya değer yönetimi adı ile de anılmaktadır

Work (İş) : Sözleşme evrakına göre işçi, malzeme ve ekipman girdileri gerektiren her türlü inşaat.

Bu çalışma Dr. Murat Kuruoğlu'nun İnşaat Sektöründe Bilgisayar Destekli Planlama metot ve Örnekleri Kitabından Alınmıştır, bu kitabı almanızı tavsiye ederiz.

İnşaat Mühendiği Nedir? Mühendislik Hizmetleri İnşaat Sözlüğü Site Haritası
İnşaat Mühendisi Personeli Hizmeti Proje ve Planlama Bağlantılar ve Referanslar Hakkımızda
Bonus: Mühendis Fıkraları İnşaat Proje Yönetimi Mühendis ile Müteahhit Farkı Gizlilik Politikamız
Bonus: İnşaat Mühendisliği Bölümü Proje Fiyat Hesabı Mühendis'ten Satılık Ev İletişim
 
 
Tüm Hakları Saklıdır 2009 - 2024, İnşaat Mühendis .com